Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование

Law for Student Democracy

Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за средното образование.

Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за средното образование.

Law Public Transport

Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за средното образование.

Election manifesto for president of SSRSM.

Election Manifesto

Election manifesto for president of SSRSM.

Приоритетeни политики во новата година список на барања и предлози.

Policy Priorities 2022

Приоритетeни политики во новата година список на барања и предлози.